Home / Từ vựng / 18 Vĩ Từ kết thúc câu trong tiếng Nhật

18 Vĩ Từ kết thúc câu trong tiếng Nhật

18 VĨ TỪ KẾT THÚC CÂU TRONG TIẾNG NHẬT
Xuất hiện ở cuối câu nhằm thể hiện tình cảm của người nói muốn truyền đạt đến người nghe.
Có các dạng như:
– Tường thuật: ぞ、ぜ、さ、よ,…
– Nghi vấn: か、かな、かしら,….
– Mệnh lệnh: な
– Đề nghị: じゃん
Chúc mọi người học tốt.

Xem thêm:
Học Thứ, Ngày, Tháng, Năm trong tiếng Nhật
Số đếm trong tiếng Nhật – Số đếm từ 0 đến tỷ