Home / Học tiếng Nhật / 30 Quán dụng ngữ đi với 気

30 Quán dụng ngữ đi với 気

30 Quán dụng ngữ đi với 気
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học 30 Quán Dụng Ngữ kết hợp với 気 trong tiếng Nhật.


Xem thêm:
Quán dụng ngữ trong tiếng Nhật
77 Cặp từ đồng nghĩa N3 từng ra trong JLPT