Home / Trợ từ tiếng Nhật / Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 3

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 3

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 3 (Có đáp án)
Cùng làm 10 bài tập liên quan đến Trờ Từ thường ra trong JLPT N5.

Đáp án:
a. 4
b. 3
c. 3
d. 1
e. 4
f. 4
g. 1
h. 1
i. 4
j. 4

Xem thêm:
Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 2
Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 1