Home / Kanji / Download Bảng học chữ Kanji theo bộ full – Phần 1

Download Bảng học chữ Kanji theo bộ full – Phần 1

Download Bảng học chữ Kanji theo bộ full – Phần 1


Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học Kanji.
Trong tài liệu gồm:
– 175 Bộ thủ Kanji
– 300 chữ kanji Cơ bản

Download: PDF

Xem thêm:
214 Bộ thủ tiếng Nhật bằng hình ảnh PDF
2000 Chữ Kanji thông dụng PDF