Home / Từ vựng / Tổng hợp Động Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật – Phần 1

Tổng hợp Động Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật – Phần 1

Tổng hợp Động Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật – Phần 1
TỔNG HỢP TOÀN BỘ ĐỘNG TỪ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG NHẬT

Xem thêm:
Thuật ngữ tiếng Nhật về hợp đồng
224 Động Từ tiếng Nhật thông dụng – Phần 1