Home / Minna no Nihongo / Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 11

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 11

Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 11

Học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản theo giáo trình Minna No Nihongo I. Giáo trình Minna No Nihongo I là giá trình học tiếng Nhật cơ bản nhất cho N5, N4.

Số đếm

* ひとつ、ふたつ…とお là số đếm chung cho đồ vật đến 10. Từ 11 sử dụng như đếm số
thông thường.
* Các trợ từ số đếm: Là những từ được đặt sau số để đếm các đồ vật, người… ( chi tiết
xem thêm trong tài liệu đính kèm )
– 人 dùng đếm người (đặc biệt đếm 1, 2 người dùng ひとり, ふたり)
– ひき・ぴき dùng đếm con vật kích thước nhỏ
– 枚 dùng đếm những vật mỏng như giấy, đĩa, áo…
– 回 dùng đếm số lần.

* Cách dùng:
– Số đếm thường đứng ngay trước động từ mà nó bổ nghĩa. (giữa số đếm và động từ không
có trợ từ đứng giữa)
– Tuy nhiên, với các từ chỉ khoảng thời gian lại được đặt ở mọi vị trí trong câu (trừ cuối câu)

Ví dụ:
1) りんごを 4 つ 買います。
Tôi mua 4 quả táo.

2) 日本人の学生が ふたり います。
Có 2 sinh viên người Nhật.

3) 国で 2 か月日本語を 勉 強しました。
Tôi đã học tiếng Nhật ở trong nước 2 tháng.

1. Các từ để hỏi cho số đếm

Từ để hỏi:
– いくつ là từ dùng để hỏi cho đồ vật đếm bằng ~つ
– Các cách đếm khác dùng なん+trợ từ số đếm.

Ví dụ:
1) みかんを いくつ食べましたか。
Bạn đã ăn bao nhiêu quýt?

… 7つ 食べました。
… Tôi đã ăn 7 quả.

2) きってを 何枚買いますか。
Bạn mua mấy cái tem?

… 5枚 買います。
… Tôi mua 5 cái.

2. どのぐらい V ますか。
… N(lượng thời gian )くらい(ぐらい)V ます。

(Câu hỏi về khoảng thời gian)

Cách dùng:
– どのぐらい là từ để hỏi cho khoảng thời gian
– Thường đi kèm với động từ かかります (Nghĩa là: Mất bao nhiêu lâu )
– くらい・ぐらい đứng sau từ chỉ số lượng, có nghĩa là “khoảng”

Ví dụ:
1) どのぐらい日本語を勉 強しましたか。
Bạn đã học tiếng Nhật bao nhiêu lâu?

… 2年ぐらい 勉 強しました。
… Tôi đã học khoảng 2 năm.

2)ハノイから ホーチミンまで ひこうきで どのぐらい かかりますか。
Từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh đi bằng máy bay mất bao nhiêu lâu?

…二時間くらい かかります。
…Mất khoảng 2 tiếng.

3. N だけ

Ý nghĩa: Chỉ~

Cách dùng: だけ đứng sau danh từ, có nghĩa là “chỉ”

Ví dụ:
1) うちから 大学まで 5分だけ かかります。
Từ nhà tôi đến trường chỉ mất 5 phút.

2) 休みは 日曜日だけです。
Ngày nghỉ chỉ có chủ nhật.

Xem thêm: Từ vựng Minna no Nihongo – Bài 11