Home / Từ vựng / Phân biệt các Hậu Tố chỉ người: 師・家・者・員・手・士・官・人

Phân biệt các Hậu Tố chỉ người: 師・家・者・員・手・士・官・人

Phân biệt các Hậu Tố chỉ người: 師・家・者・員・手・士・官・人
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách phân biệt các Hậu Tố chi người trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 1
Trợ Từ tiếng Nhật cơ bản N5