Home / Từ vựng / Tên những Tổ Chức ở Việt Nam được dịch sang tiếng Nhật

Tên những Tổ Chức ở Việt Nam được dịch sang tiếng Nhật

Tên những Tổ Chức ở Việt Nam được dịch sang tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật về tên những Tổ Chức ở Việt Nam được dịch sang tiếng Nhật.
Đây là những từ vựng quan trọng với những ai đam mê ngành biên, phiên dịch Việt – Nhật.

Xem thêm bài:
Từ vựng Speed Master Goi N3 PDF
Từ vựng tiếng Nhật Soumatome N3 PDF