Home / Trợ từ tiếng Nhật / Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 1

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 1

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 1 (Có đáp án)
Cùng làm 10 bài tập liên quan đến Trợ Từ thường ra trong JLPT N5.

Đáp án:
a. 2
b. 2
c. 2
d. 2
e. 2
f. 4
g. 1
h. 4
i. 1
j. 3

Xem thêm:
Cách sử dụng trợ từ に
Trợ Từ tiếng Nhật cơ bản N5