Home / Kanji Look and Learn

Kanji Look and Learn

512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn.

Sách bài tập của sách “Kanji look and learn” PDF

Download Sách bài tập “Kanji look and learn” Sau khi học thì chúng ta cùng nhau ôn tập lại nhé . Đây là quyển sách bài tập (đi cùng quyển Kanji Look and Learn mà mình đã giới thiệu lúc trước), bao gồm nhiều bài tập với các dạng thú …

Read More »

Kanji Look And Learn – Bài 32

Kanji Look And Learn – Bài 32 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. — 497.  危 Từ vựng liên quan: TT Kanji Hiragana Nghĩa 1 危ない あぶない nguy; nguy hiểm 2 危険 きけん sự nguy hiểm; mối nguy hiểm 3 危うい あやうい nguy hiểm 4 …

Read More »

Kanji Look And Learn – Bài 31

Kanji Look And Learn – Bài 31 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. — 481. 申 Từ vựng liên quan: TT Kanji Hiragana Nghĩa 1 申す もうす nói là; được gọi là; tên là 2 申し上げる もうしあげる nói; kể; diễn đạt; phát biểu 3 申し込む …

Read More »

Kanji Look And Learn – Bài 30

Kanji Look And Learn – Bài 30 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. — 465. 飛 Từ vựng liên quan: TT Kanji Hiragana Nghĩa 1 飛ぶ とぶ bay 2 飛行機 ひこうき máy bay 3 飛び出す とびだす chạy ra; nhảy ra; bay ra 4 飛ばす とばす …

Read More »

Kanji Look And Learn – Bài 29

Kanji Look And Learn – Bài 29 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. — 449. 勝 Từ vựng liên quan: TT Kanji Hiragana Nghĩa 1 勝つ かつ thắng; giành chiến thắng; hạ 2 勝負 しょうぶ sự thắng hay thua; cuộc thi đấ 3 勝手に かってに …

Read More »

Kanji Look And Learn – Bài 28

Kanji Look And Learn – Bài 28 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. — 433. 取 Từ vựng liên quan: TT Kanji Hiragana Nghĩa 1 取る とる nắm; giữ; kéo; thu; lấy 2 受け取る うけとる thừa nhận; nhận; tiếp nhận 3 取り出す とりだす rút ra; …

Read More »

Kanji Look And Learn – Bài 27

Kanji Look And Learn – Bài 27 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. — 417. 吉 Từ vựng liên quan: TT Kanji Hiragana Nghĩa 1 吉 きち vận may 2 大吉 だいきち vô cùng  may mắn; đại cát 3 吉日 きちじつ ngày may mắn; ngày …

Read More »

Kanji Look And Learn – Bài 26

Kanji Look And Learn – Bài 26 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. — 401. 遊 Từ vựng liên quan: TT Kanji Hiragana Nghĩa 1 遊ぶ あそぶ chơi; vui chơi; đùa giỡn 2 遊び あそび sự vui chơi; sự nô đùa; trò chơi 3 遊園地 …

Read More »

Kanji Look And Learn – Bài 25

Kanji Look And Learn – Bài 25 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. — 385. 平 Từ vựng liên quan: TT Kanji Hiragana Nghĩa 1 平日 へいじつ ngày thường; hàng ngày 2 平らな たいらな bằng; bằng phẳng 3 平和 へいわ hòa bình 4 平成 へいせい …

Read More »

Kanji Look And Learn – Bài 24

Kanji Look And Learn – Bài 24 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. — 369. 全 Từ vựng liên quan: TT Kanji Hiragana Nghĩa 1 全部 ぜんぶ tất cả; toàn bộ 2 安全 あんぜん an toàn 3 全国 ぜんこく khắp nước; toàn quốc 4 全員 …

Read More »