Home / Trợ từ tiếng Nhật / Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 4

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 4

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 4 (Có đáp án)
Cùng làm 10 bài tập liên quan đến Trờ Từ thường ra trong JLPT N5.

Đáp án:
a. 4
b. 4
c. 4
d. 1
e. 1
f. 4
g. 3
h. 1
i. 3
j. 3

Xem thêm:
Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 3
Tổng hợp Trợ Từ trong tiếng Nhật