Home / Từ vựng N2 / Tổng hợp Động Từ ghép trong tiếng Nhật N2

Tổng hợp Động Từ ghép trong tiếng Nhật N2

Tổng hợp Động Từ ghép trong tiếng Nhật N2
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học những Động Từ ghép trong JLPT N2.

Xem thêm bài:
Động Từ Ghép thường sử dụng trong tiếng Nhật
Đề luyện thi JLPT N5 phần Từ Vựng (Có đáp án)