Home / JLPT / JLPT N2 / Ebook Sách luyện thi JLPT N2 (Có đáp án) PDF

Ebook Sách luyện thi JLPT N2 (Có đáp án) PDF

Ebook Sách luyện thi JLPT N2 (Có đáp án) PDF
红宝书 新日本语能力考试N2文字词汇(详解+练习)
(Bản tiếng Nhật – Trung)

《红&宝书:新日本语能力考试N2文字词汇(详解+练习)》系列丛书自出版以来,广受好评,成为很多参加能力考试的学习者的必备用书。全书按新日语能力考试指南和真题编写,根据作者多年辅导能力考试的经验,对N2文字词汇按五十音图排序,以日文汉字为基础词条编写,标注声调、常用释义、历年真题中文字词汇例句等,方便学习者对应该掌握的词汇进行整体理解和掌握。

Xem thêm:
Đề thi Dokkai JLPT N2 (có đáp án và giải thích)
Đề thi chính thức Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp JLPT N2 – 12/2023

Download: Tại đây