Home / Kanji / Vỡ luyện viết những từ Kanji khó

Vỡ luyện viết những từ Kanji khó

Vỡ luyện viết những từ Kanji khó


Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn vỡ luyện viết những từ Kanji khó.
Vỡ tập biết có mẫu ôli và chữ mẫu giúp các bận luyện biết dễ dàng hơn.

Download: PDF
Download: Word

Xem thêm:
Giấy tập viết bảng chữ Katakana
Giấy tập viết bảng chữ Hiragana