Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật về những hành động quen thuộc

Từ vựng tiếng Nhật về những hành động quen thuộc

Từ vựng tiếng Nhật về những hành động quen thuộc
Cùng học từ vựng tiếng Nhật về những hành động quen thuộc trong tiếng Nhật.

Xem thêm bài:
Từ vựng tiếng Nhật về các hoạt động hàng ngày
Tổng hợp 170 Động Từ từng xuất hiện trong JLPT N3