Home / Trợ từ tiếng Nhật / Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 2

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 2

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 2 (Có đáp án)
Cùng làm 10 bài tập liên quan đến Trờ Từ thường ra trong JLPT N5.

Đáp án:
a. 2
b. 1
c. 3
d. 4
e. 4
f. 4
g. 1
h. 2
i. 2
j. 2

Xem thêm:
Tổng hợp cách sử dụng trợ từ tiếng Nhật
20 Động Từ tiếng Nhật phải đi với Trợ Từ に