Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch) 自分の長所にだけ意識を向ける – Chỉ cần tập trung vào điểm mạnh của bản thân

(Dịch) 自分の長所にだけ意識を向ける – Chỉ cần tập trung vào điểm mạnh của bản thân

自分の長所にだけ意識を向ける
Chỉ cần tập trung vào điểm mạnh của bản thân

長所に意識を集中すれば、それはもっと伸びる。
Nếu bạn tập trung vào điểm mạnh của mình, nó sẽ phát triển hơn.

ひとつの物事に意識を集中すれば、それは拡大する。
Khi bạn tập trung vào một việc thì việc đó sẽ được mở rộng.

たとえば、相手の長所を何度もほめてあげれば、その人の長所は磨きがかかるし、逆に、あら探しをすれば、いくらでも見つかる。
Ví dụ, khi bạn thường xuyên khen điểm mạnh của đối phương, thì điểm mạnh của người đó sẽ được mài rủa, ngược lại, khi tìm và soi mói những lỗ hổng thì sẽ tìm được vô vàn.

自分の長所と自分の人生で恵まれている部分にいつも意識を向けよう。そうすれば、長所はさらに磨きがかかり、恵まれている部分はよりいっそう大きくなる。
Hãy luôn tập trung vào điểm mạnh của bản thân và những phúc lành trong cuộc sống. Nếu như vậy, điểm mạnh của bạn sẽ được tôi luyện, và những phúc lành sẽ trở nên to lớn hơn.

Dịch: Minh Trường

Xem thêm:
2000 Chữ Kanji thông dụng PDF
Kanji Look And Learn – Bài 1