Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch) 人生で大切なこと – Điều quan trọng trong đời người

(Dịch) 人生で大切なこと – Điều quan trọng trong đời người

人生で大切なこと
Điều quan trọng trong đời người

 

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととはどんな自分(じぶん)も許す(ゆるす)こと
🍀 Điều quan trọng trong đời người là biết chấp nhận bản thân

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととは自分(じぶん)と向き合う(むきあう)こと。
🍀 Điều quan trọng trong đời người là đối diện với chính mình.

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととは執着(しゅうじゃく)しないこと。
🍀 Điều quan trọng trong đời người là không lưu luyến.

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととは求(もと)めすぐないこと。
🍀 Điều quan trọng trong đời người là không đòi hỏi quá nhiều.

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととは自分を見失(みうしな)わないこと。
🍀 Điều quan trọng trong đời người là không đánh mất bản thân.

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととは楽しもうとすること。
🍀 Điều quan trọng trong đời người là luôn vui vẻ.

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととは思(おも)いやること。
🍀 Điều quan trọng trong đời người là biết quan tâm.

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととはがんば頑張(がんば)りすぎないこと。
🍀 Điều quan trọng trong đời người là không cố gắng quá.

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととは自分の気持(きも)ちに素直(すなお)になること。
🍀 Điều quan trọng trong đời người là biết chân thành với cảm xúc của chính mình.

・ 人生(じんせい)で大切(たいせつ)なこととは どんなことが起(お)きても生(い)き続(つづ)けること。
🍀 Điều quan trọng trong đời người là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy tiếp tục sống.

Xem thêm:
100 bài báo song ngữ Nhật – Việt [PDF]
[PDF] Tổng hợp 20 Truyện cổ tích song ngữ Nhật – Việt