Home / Từ vựng / 35 Động Từ tiếng Nhật đặc biệt nhóm 2 cần nhớ

35 Động Từ tiếng Nhật đặc biệt nhóm 2 cần nhớ

35 Động Từ tiếng Nhật đặc biệt nhóm 2 cần nhớ
35 Động Từ đặc biệt nhóm 2 cần phải nhớ trong ôn thi JLPT

Xem thêm bài:
Bảng biến đổi các thể của Động Từ trong tiếng Nhật
Bảng biến đổi Động Từ trong tiếng Nhật