Home / Trợ từ tiếng Nhật / Ngữ pháp N5: Trợ từ に

Ngữ pháp N5: Trợ từ に

Trợ từ “に”

Nghĩa: Vào lúc, Để…, Nhận…, Cho…

Ý nghĩa:
1. Thể hiện mốc thời gian
2. Mục tiêu mà mọi vật hoặc con người hướng tới
3. Để diễn tả mục đích của hành động.

Câu mẫu sử dụng trợ từ:

1. Thể hiện mốc thời gian

毎日まいにち 10 ます。
Tôi ngủ lúc 10 giờ mỗi ngày.

明日あした 9 えきで いましょう。
Chúng ta hãy gặp nhau lúc 9 giờ tại nhà ga ngày mai.

がつ くにへ かえります。
Tôi sẽ về nước vào tháng ba

 

2. Mục tiêu mà mọi vật hoặc con người hướng tới

来週らいしゅう 京都きょうと きます。
Tôi sẽ đi Kyoto vào tuần tới

今日きょうは ねつが ありますから 学校がっこう きません。
Tôi sẽ không đến trường vì hôm nay tôi bị sốt.

バスで うち かえります。
Tôi sẽ về nhà bằng xe buýt.

 

3. Để diễn tả mục đích của hành động.

Nghĩa là để

Dạng sử dụng: Vます + に+ V di chuyển

Dạng từ nhóm 3: Vます +

東京とうきょうへ 出張しゅっちょう きます
Tôi sẽ đến Tokyo để đi công tác.

図書館としょかんへ 勉強べんきょう きます
Tôi sẽ đến thư viện để học.

郵便局ゆうびんきょくへ 手紙てがみを  きます
Tôi sẽ đến bưu điện để gửi thư.

いえへ わすものを  かえります
Tôi sẽ về nhà lấy thứ tôi đã quên

コンビニへ みずを きます
I will go to the convenience store to buy water.

Xem thêm:
Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 1
Trợ Từ tiếng Nhật cơ bản N5