Home / Kanji N5 / 80 Kanji JLPT N5

80 Kanji JLPT N5

TRỌN BỘ 80 KANJI CHƯƠNG TRÌNH N5
80 Bộ thủ cơ bản nhất của bộ chữ Kanji
Chương trình sơ cấp N5 có số lượng kanji khoảng 80-100 chữ.

Xem thêm:
Từ vựng 50 bài Minna no Nihongo N5 – N4 [PDF]
Tổng hợp Động Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật – Phần 1