Home / Từ vựng / Tổng hợp Động Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật – Phần 2

Tổng hợp Động Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật – Phần 2

Tổng hợp Động Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật – Phần 2
TỔNG HỢP TOÀN BỘ ĐỘNG TỪ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG NHẬT

Xem thêm:
Các Từ Láy tiếng Nhật có thể có nhiều nghĩa
Động Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật – Phần 1