Home / Học tiếng Nhật / Cách chia các thể Động Từ trong tiếng Nhật

Cách chia các thể Động Từ trong tiếng Nhật

Cách chia các thể Động Từ trong tiếng Nhật
Tổng Hợp Cách Chia Thể Động Từ Tiếng Nhật
Thể quá khứ
Thể phủ định
Thể khả năng
Thể bị động
Thể sai khiến
Thể điều khiện
Thể mệnh lệnh
Thể ý chí
Thể cấm chỉ

Xem thêm:
Bảng chia các động từ sơ cấp trong tiếng Nhật
Cách dịch nối câu trong tiếng Nhật