Home / Kanji / Quy tắc chuyển âm Hán Việt qua âm On’yomi

Quy tắc chuyển âm Hán Việt qua âm On’yomi

Quy tắc chuyển âm Hán Việt qua âm On’yomi
Quy tắc chuyển âm Kanji

Xem thêm:
80 Kanji JLPT N5
Học 100 từ Kanji N5, N4 – Phần 1